Om Kolos

Vår kjernevirksomhet er spesialkompetanse på materialhåndtering, løfteoperasjoner og løfteutstyr. Vårt tjenestespekter strekker seg fra design og produksjon til inspeksjon og sertifisering. Vi har også en stor utleiepark bestående av wincher, taljer og annet løfteutstyr.

I tillegg til olje og gass næringen, har vi også erfaring og kompetanse innen kraft og energi, havbruk og fiskeri og annen industri. Våre sertifiseringer, kompetansebase og geografisk tilstedeværelse gir oss mulighet til å ta en selvstendig og ledende posisjon innen våre fagfelt, og således skape videre vekst og utvikling i våre selskaper.

Basert på erfaring arbeider Kolos kontinuerlig med kostnadsreduserende tiltak ved forenkling og effektivisering av de arbeidsoppgaver/produkter som utføres.

Kvalitet-, HMS- og Miljøpolitikk

KVALITETSPOLITIKK
 
 HMS POLITIKK
Kolos gruppens kjernevirksomhet er spesialkompetanse på materialhåndtering, løfteoperasjoner og løfteutstyr.
Alle selskap i Kolos gruppen skal drives i overensstemmelse med krav fra myndigheter og kunder, øvrige interesseparter og egne selskapsinterne krav. Driften skal være i overensstemmelse med internasjonale menneskerettigheter og med fokus på samfunnsansvar.
Vi fokuserer på høy tverrfaglig og utfyllende kompetanse kombinert med en sterk og positiv bedriftskultur.
Selskapene i Kolos gruppen skal være en foretrukket leverandør for sine produkter og tjenester innenfor de markedene vi opererer i.

Alle våre handlinger skal reflektere kvaliteten på en slik måte at den:
   - Fremmer ønsker om videre samarbeid i alle kunde
     og
leverandørforhold
   - Skaper en «vinn – vinn» situasjon for alle parter
   - Gjør våre ansatte stolte av å jobbe her

For å oppnå kvalitet i alle ledd av en leveranse arbeider vi kontinuerlig med å forbedre og videreutvikle vårt kvalitetssystem. Dette gjøres ved å sette kvalitetsmål og systematisk arbeide med å forbedre våre produkter og tjenester.

Vi har fokus på:
   - Å opprettholde et aktivt kvalitetssystem og evaluere
     systemets nytteverdi
   - Kvalitet i alle ledd
   - God leveringspresisjon
   - Kundetilfredshet
   - Å oppfordre til nyskapende tenking
   - Gode arbeidsforhold for våre ansatte
 
Forpliktelse til samarbeid og deling av kunnskap er nøkkelelementer i måten selskapene i Kolos gruppen jobber og tenker på.
Ved å gi ansvar til de enkelte medarbeidere, vil selskapene sikre deltakelse og utnyttelse av kunnskap i alle prosesser. Dette vil gi en trygg og sikker arbeidsplass for alle våre ansatte.

Våre hovedmål innen HMS:
Kolos gruppen har som mål å utvikle og opprettholde et sunt arbeidsmiljø i våre selskaper og vil forebygge ulykker knyttet til både personell og miljø.

Vi operer i henhold til 0-visjonen:
   - Ingen skader på personell
   - Ingen skader på miljø
   - Ingen skader på utstyr
   - Påse at ingen blir skadelidende som følge av vårt
     arbeid

Kolos gruppen vil fremme sunne holdninger og en positiv HMS kultur som skal hjelpe oss å nå våre mål.

Kolos gruppen skal etterleve HMS politikk ved å:
   - Holde et høyt fokus på og integrere HMS
     aktiviteter innenfor alle forretningsområder
   - Være en god bedrift overfor sine ansatte og
     kontraktører
   - Ta hensyn til helse, miljø og sikkerhet i alle
     aktiviteter
   - Følge opp og ha kontinuerlig fokus på HMS
   - Drive virksomheten i samsvar med relevante
     lover, krav og standarder
 MILJØPOLITIKK
   
Kolos gruppens kjernevirksomhet er spesialkompetanse på materialhåndtering, løfteoperasjoner og løfteutstyr. Vårt tjenestespekter strekker seg fra design og produksjon til inspeksjon og sertifisering.
Kolos gruppen ønsker å bidra til et høyt fokus på miljøet rundt oss og et sunt arbeidsmiljø for våre ansatte.
Et bærekraftig samspill med naturen og et godt forhold til våre ansatte er en forutsetning for å kunne drive vår virksomhet.

Våre hovedmål knyttet til miljø er:
   - Vår virksomhet skal i minimal grad påvirke ytre miljø
   - Vi skal etablere og opprettholde et godt inneklima
   - Vi skal ha fokus på klimavennlig utstyr og
     forbruksmateriell
Kolos gruppen skal oppnå målene ved å kontinuerlig arbeide med forbedringer og inkludere miljøhensyn i våre prosesser.

Vi har fokus på å:
   - Arbeide med sikte på kontinuerlig forbedring
   - Etterlevelse av relevante lover og standarder
   - Oppmuntre ansatte og leverandører til miljøhensyn
   - Utvikle og opprettholde rutiner for å ivareta ytre miljø
   
Din nettleser er utdatert!

For å kunne bruke alle funksjoner på nettsiden må du oppdatere nettleseren. Oppdater min nettleser nå

×